NAVNEORD (substantiver): Nominalet (N)

Hensynsled (indirekte objekt)

Nominalet (N)

Regler

side 1

side 2

side 3

Hensynsled (indirekte objekt)

Definition: Navneord som hensynsled

Hensynsled af almindelige navneord

Hensynsled af stedord

Hensynsled af tillægsord som navneord

Hensynsled af lang tillægsmåde som navneord

Hensynsled af navnemåde som navneord

Omsagnsled til hensynsled (indirekte objektsprædikat)

For en fuldere forståelse af disse øvesider anbefales her i Ganske grundig grammatik Kapitlet om Ordstilling (syntaks), hvor sætningsskemaet, der benyttes som redskab til at forstå elementære sætningsdannelser på dansk, gennemgås - nedenstående primært navneord (substantiver og nominaler), når de står som hensynsled (indirekte objekt) og derfor placerer sig i sætningsskemaets Forfelt F(N) og Slutfelt (N).

De analyserede ord markers med rød skrift, mens tre små røde prikker (...) - ofte i et tomt felt - betyder, at ordet har flyttet sig fra den plads gerne til Forfeltet ().

 

Definition: Navneord som hensynsled

Hensynsled: Indirekte objekt (Nsub_i)
- Til hvem/hvad? + udsagnsled + grundled + genstandsled

Hensynsled (indirekte objekt) nominalet (N) og dets omsagnsled (prædikat) består primært af navneord (substantiver) og deres partikler, men endvidere sekundært af stedord (pronominer & pronominalforbindelser), samt tillægsord (adjektiver) og dertil endelig udsagnsordenes tillægsmåder og navnemåder (verbale participier & infinitiver):

Hensynsled opstår gerne efter de udsagnsord og udsagnsled der handler om at give og at modtage og opstår i den mest almindelige form sammen med et forholdsord (præposition):

Den mest almindelige form:

grundled (n)

udsagnsled (v)

genstandled (N)

hensynsled (N)

(n)+(v)! Hvem + (v)?  Hvad+(v)+(n) ? Til hvem (v)+(n)+(N1)?
Per køber! Hvem køber?  Hvad køber Per? Til hvem køber Per blomster?
Per køber blomster til Britta

Den mindre almindelige form:

grundled (n)

udsagnsled (v)

hensynsled (N2)

genstandled (N1)

(n)+(v)! Hvem + (v)?  Til hvem (v)+(n)+(N1)? Hvad+(v)+(n) ?
Per købte! Hvem købte?  Til hvem købte Per blomster? Hvad købte Per?
Per  købte Britta blomster

 

Hensynsled af almindelige navneord

substantivisk indirekte objekt hensynsled af navneord: 
(N) nominalet  substantivisk objekt: Til hvem? + udsagns-
+ grund- + genstandsled 
sub_i (siNsub_i) singularis indetermineret
substantivisk indirekte objekt
ental ubestemt navneord
som hensynsled
sub_i (sdNsub_i) singularis determineret 
substantivisk indirekte objekt
ental bestemt navneord
som hensynsled
sub_i (piNsub_i) pluralis indetermineret
substantivisk indirekte objekt
flertal ubestemt navneord
som hensynsled
sub_i (pdNsub_i) pluralis determineret
substantivisk indirekte objekt
flertal bestemt navneord
som hensynsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) ental ubestemt i forfeltet F(siNsub_i
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(siNsub) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
til en kat kunne han gerne smile ... venligt
til en orm vil jeg ikke introducere en solsort ... -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) ental bestemt i forfeltet F(sdNsub_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNsub_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
til hunden skal man ikke smile ... vel?
HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) flertal ubestemt i forfeltet F(piNsub_i
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(piNsub_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
til spædbørn  vil vi vel altid smile ... henført

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) flertal bestemt i forfeltet F(pdNsub_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(pdNsub_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
oldingene fik massørerne  endelig givet en massage -

Samme sætninger med hensynsled tilbage i slutfeltet, bemærk at genstandsled og hensynsled kan falde i samme felt (N) og at (A)-adverbialerne kan danne letledsverbal i (V):

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) ental ubestemt i slutfeltet (siNsub_i)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNsub_i) ADVERBIAL (A)
han kunne ... gerne smile venligt til en kat ...
jeg vil ... ikke introducere en solsort til en orm -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) ental bestemt (indirekte objekt) i slutfeltet (sdNsub_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
man skal ... ikke smile til hunden vel?
HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) flertal ubestemt (indirekte objekt) i slutfeltet (piNsub_i)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNsub_i) ADVERBIAL (A)
vi vil ... vel altid smile henført  til spædbørn ...

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) flertal bestemt  i slutfeltet (pdNsub_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdnsub_i) ADVERBIAL (A)
Massørerne  fik ... endelig givet oldingene en massage  -

Hensynsled af stedord

Stedord (pronominer) bruges ikke i ubestemt & ubekendt form, da det ord, de træder i stedet for, jo forudsættes både bestemt & bekendt. Dansk anvender de personlige stedord i deres hensynsform (dativ). I gammel tid havde de personlige stedord endnu flere former, blandt andet også for hensynsled, hvor det moderne "til ham" hed "hannem" som i sætningen: 'jeg giver bogen til ham', der engang i nogle lag blev sagt som: 'Jeg gav hannem bogen'. Disse former bruges dog slet ikke i moderne (efter år 2000) nydansk.

pronominalt indirekte objekt hensynsled af stedord:
(N) nominalet pronominalt indirekte objekt: Til hvem? + udsagns-
+ grund- + genstandsled 
pro_i (sdNpro_i) singularis determineret 
pronominalt indirekte objekt
ental bestemt stedord 
som hensynsled
pro_i (pdNpro_i) pluralis determineret
pronominalt indirekte objekt
flertal bestemt stedord 
som hensynsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) stedord ental bestemt  i Forfeltet F(sdNpro_i)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(siNpro_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
mig skal du ikke binde ... den historie på ærmet
dig har jeg da givet ... mit hjerteblod -
hende har vi altid vist ... vor kærlighed hengivent
ham gav jeg gerne - ... bogen -
den har jeg da givet ... en god stald -
det viser jeg gerne -  ... min opmærksomhed  -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (direkte objekt) stedord flertal bestemt i Forfeltet F(pdNpro_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(sdNpro_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
os kan man nok ikke vise ... tiltro vel?
jer har vi tit givet ... almisser -
Dem vil jeg gerne bringe ... gode nyheder nu, Frue
dem gav jeg gladelig - ... bogen -

Samme sætninger med hensynsleddet tilbage i Slutfeltets nominal bemærk at N-feltet rummer både genstandsled (objekt) og hensynsled (indirekte objekt) - bemærk også at den såkaldte "letledsplads" opstår i eksempel fire og tolv, fordi den kán opstå (mere herom her i Ganske grundig grammatik i Kapitlet om Ordstilling (syntaks)):

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) stedord i ental bestemt i Slutfeltet (sdNpro_i)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNpro_i) +(N) ADVERBIAL (A)
du skal ... ikke binde mig den historie på ærmet
jeg har ... da givet dig mit hjerteblod -
vi har ... altid vist hende vor kærlighed hengivent
jeg gav (ham) gerne - ham bogen -
jeg har ... da givet den den bedste stald -
jeg viser ... gerne - det min opmærksomhed -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) stedord i flertal bestemt  i Slutfeltet (pdNpro_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(pdnpro) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNpro_i) + (N) ADVERBIAL (A)
man kan ... nok ikke vise os tiltro vel?
vi har ... tit givet jer almisser -
jeg vil ... gerne bringe dem gode nyheder nu
jeg giver - - - Dem bogen med glæde
jeg har - gladelig givet bogen til dem -
jeg gav Dem gladelig - bogen -

Hensynsled af tillægsord som navneord

adjektivisk indirekte objekt hensynsled af tillægsord:
(N) nominalet adjektivisk indirekte objekt: Til hvem? + udsagns-
+ grund- + genstandsled 
adj_i (siNadj_i) singularis indetermineret 
adjektivisk  indirekte objekt
ental ubestemt tillægsord
som hensynsled
adj_i (sdNadj_i) singularis determineret 
adjektivisk  indirekte objekt
ental bestemt tillægsord
som hensynsled
adj_i (piNadj_i) pluralis indetermineret
adjektivisk indirekte objekt
flertal ubestemt tillægsord
som hensynsled
adj_i (pdNadj_i_i) pluralis determineret
adjektivisk indirekte objekt
flertal bestemt tillægsord
som hensynsled

Tillægsord adjektiver bruges sjældent som hensynsled i de ubekendte og ubestemte former hverken i ental eller flertal, men så meget desto mere i de bestemte former, hvor for eksempel farvetillægsord - som brugt i eksemplerne - nemt træder i stedet for allerede bekendte og bestemte navneord, her for eksempel køer eller fugle enkeltvis omtalt som 'en sort-broget' og 'den sorte'. Mere almindeligt bruges farvetillægsord også (omkring 2000-2020) som betegnelser for folkeslag, som i disse eksempler afrikanere og indianere.

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) af tillægsord ental ubestemt & ubekendt i Slutfeltets (siNadj_i
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNadj_i) ADVERBIAL (A)
hyrden viste ... også - en sort-broget vejen -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) af tillægsord ental bestemt & bekendt i Slutfeltets (sdNadj_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
 F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNadj_i) ADVERBIAL (A)
kokken gav ... også - den sorte mad -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled  (indirekte objekt) af tillægsord flertal ubestemt & ubekendt i Slutfeltets (piNad_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNadj_i) ADVERBIAL (A)
huset gav ... også - nogle røde en redeplads  -

HELSÆTNINGSSKEMAEThensynsled  (indirekte objekt) af tillægsord flertal bestemt & bekendt  i Slutfeltets (pdNadj_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNadj_i) ADVERBIAL (A)
 udviklingen  gav ... lidt efter lidt - de røde deres land  tilbage

Hensynsled af lang tillægsmåde som navneord

participial indirekte objekt: hensynsled af tillægsmåde:
(N) nominalet participial indirekte objekt: Til hvem? + udsagns-
+ grund- + genstandsled 
par_i (siNpar_i) singularis indetermineret 
participial indirekte objekt
ental ubestemt lang tillægsmåde
som hensynsled
par_i (sdNpar_i) singularis determineret 
participial indirekte objekt
ental bestemt lang tillægsmåde
som hensynsled
par_i (piNpar_i) pluralis indetermineret
participial indirekte objekt
flertal ubestemt lang tillægsmåde
som hensynsled
par_i (pdNpar_i) pluralis determineret
participial indirekte objekt
flertal bestemt lang tillægsmåde
som hensynsled

Sprogbrugeren vil ofte for at understrege (emfase) anbringe et hensynsled (indirekte objekt) skabt med en lang tillægsform (participialt indirekte objekt) i sætningsskemaets forfelt F(N) og udtale hensynsleddet med stærkt tryk og lægge et svagt tryk på grundledet (n):

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) tilægsmåde ental ubestemt & ubekendt i Forfeltet F(siNpar_i)
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(siNpar_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
en gående  gav hundene øjeblikkelig - ... en advarsel -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) tilægsmåde ental bestemt & bekendt  i Forfeltet F(sdNpar_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(sdNpar_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
den sørgende gav filmen sørme - ... et nyt livssyn -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde flertal ubestemt & ubekendt  i Forfeltet F(piNpar_i

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(piNpar_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
nogle ventende bragte tjeneren straks - ... menukortet -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde flertal bestemt & bekendt i Forfeltet F(pdNpar_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(pdNpar_i) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
alle gående viser skiltet således - ... vejen hjem

De samme sætninger med hensynsleddet tilbage på sin plads i slutfeltet og nu ikke noget tryk på grundled F(n):

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde ental ubestemt & ubekendt i Slutfeltet (siNpar_i
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNpar_i)+ N ADVERBIAL (A)
hundene gav ... øjeblikkelig - en gående en advarsel -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde ental bestemt & bekendt i Slutfeltet (sdNpar_i

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNpar_i) + N ADVERBIAL (A)
filmen gav ... sørme - den sørgende et nyt livssyn -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde flertal ubestemt & ubekendt i Slutfeltet (piNpar_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (piNpar_i) + N ADVERBIAL (A)
tjeneren bragte ... straks - nogle ventende menukortet -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled ( indirekte objekt) tilægsmåde flertal bestemt & bekendt i Slutfeltet (pdNpar_i

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (pdNpar_i) + N ADVERBIAL (A)
skiltet viser ... således - alle gående vejen hjem

Hensynsled af navnemåde som navneord

Udsagnsordenes navnemåder (infinitiv), altså 'at + udsagnsordet' for eksempel 'at spille', 'at elske' & 'at holde', bruges ikke så meget som hensynsled i moderne dansk (år 2000-2020).

Når de bruges betegner de - både i ubestemt, ubekendt og i bestemt, bekendt form - en abstrakt, lidt tingslig forståelse af et større handlingsmønster.

For eksempel en personer der spiller meget guitar, hvorom det kan siges: - 'han gav energi til at spille'  eller i lignende udtryk, som der dog ikke findes så mange af i det daglige sprog i disse år (2000-2020).

Da dansk jo netop med begge udtryk: 'at ... ' & 'det at ...' har sammenfattet et fænomen under en entalsmæssig begrebsforståelse (singularis koncept), bruger dansk ikke at sætte navnemåde (infinitiv) i flertal (pluralis).

infinitiv indirekte objekt: hensynsled:
(N) nominalet infinitiv indirekte objekt: Til hvem? + udsagns-
+ grund- + genstandsled 
inf_i (siNinf_i) singularis indetermineret 
infinitiv indirekte objekt
ental ubestemt navnemåde
som hensynsled
inf_i (sdNinf_i) singularis determineret 
infinitiv indirekte objekt
ental bestemt navnemåde
som hensynsled

 

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) af navnemåde ental ubestemt & ubekendt i Slutfeltet (siNinf_i)  
FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (siNinf_i) + N ADVERBIAL (A)
jeg gav ... - - at spille energi på ny
kvinder giver ... tit - at elske høj prioritet -
firmaet gav ... - - at indtjene hele interessen -

HELSÆTNINGSSKEMAET hensynsled (indirekte objekt) af navnemåde ental bestemt & bekendt i Slutfeltet (sdNinf_i)

FORFELT CENTRALFELT (vna) SLUTFELT
F(n) verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (sdNinf_i) ADVERBIAL (A)
landskabet gav ... rige -  muligheder for løben  -
du hørte ... - -  råben nok
skolen satte ... altid - pris på det at spille -
prædikanter  giver ... gerne - lektioner i det at lyve -
Crowley giver ... virkelig - mening til det at ville -

Indirekte objekts prædikat (Nsub_ip
(omsagnsled til hensynsled) Hvem/Hvad? + hensynsled

Igen her kan de forskellige prædikater anføres af den Flittige læser, der finder både fornøjelse og forstand ved at udtænke dem, mens den flittige Forfatter måtte se at komme videre med de mange følgende sider om grammatik (hvor også omsagnsled (prædikater) dukker op igen):

Mest almindeligt regnes hjælpeudsagnsordene 'at være' og 'at blive'; som i sætningerne 'hun er danser', 'han blev direktør', også nogle almene udsagnsord kan ofte danner omsagnsled (copula) for eksempel 'at hedde' ('han hedder Peltier'), 'at ligne' ('hun ligner Freya') og 'at virke' (mest med tillægsord: 'hun virker glad').  Der findes også almene udsagnsord der danner omsagnsled med lidemådeform (passiv copula) 'at døbes' ('hesten døbtes Vinderhesten, Lørner kaldet'), 'at kaldes' ('hunden kaldes Vuf von Vov og også Læser'), 'at synes' (mest med biord. 'hun synes uberørt').

Såkaldte "copulakonstruktioner´kan dannes med navneord, tillægsord, med navnemåder og tillægsmåder og viser alle tilbage til det grundled (subjekt) eller det genstandsled (objekt) eller hensynsled (indirekte objekt), som de fortæller om ved at danne lighedstegn til.

Men, Læser, glem nu heller ikke de mange omsagnsled der dannes som en art navnehelheder f.eks.:

 Endvidere bør den flittigt forstående læser, altså: Læser, her også ihukomme, at så enkle grundled (subjekter), genstandsled (direkte objekter) og hensynsled (indirekte objekter) medsamt deres mulige omsagnsled (prædikater) som anført på disse sider, ses sjældent i virkelighedens daglige sprogbrug hverken i det talte og især ikke i det skevne nudansk, hvor disse ledtypper ganske ofte udbygges med tillægsord (adjektiver), bindeord (konjubnktioner), forholdsord (præpositioner) og også biord (adverbier), når de skaber de "genstandsstørrelser", "genstandshelheder" som rubriceres under betegnelsen "nominaler" i sætningsskemaets Forfelt F(n/N), Centralfelt (n) samt Slutfelt (N).

 

indirekte objekts prædikat
Substantivisk indirekte objekt med prædikat
Pronominalt indirekte objekt med prædikat
Adjektivisk indirekte objekt med prædikat

Participial indirekte objekt med prædikat

Infinitiv indirekte objekt med prædikat

 

Substantivisk indirekte objekt med prædikat

substantivisk indirekte objekts prædikat Omsagnsled:
(N) nominalet  substantivisk objekts prædikat: Hensynsled + hvem/hvad? 
sub_ip (siNsub_ip) singularis indetermineret substantivisk
indirekte objektprædikat
ental ubestemt navneord
som omsagnsled til hensynsled  
sub_ip (sdNsub_ip) singularis determineret substantivisk
indirekte objektprædikat
ental bestemt navneord
som omsagnsled til hensynsled  
sub_ip (pdNsub_ip) pluralis indetermineret
substantivisk indirekte objektprædikat
flertal ubestemt navneord
som omsagnsled til hensynsled  
sub_ip (pdNsub_ip) pluralis determineret substantivisk
indirekte objektprædikat
flertal bestemt navneord
som omsagnsled til hensynsled  

 

Pronominalt indirekte objekt med prædikat

pronominalt indirekte objekts prædikat Omsagnsled:
(N) nominalet pronominalt objekts prædikat  Hensynsled + hvem/hvad? 
pro_ip (sdNpro_ip) singularis determineret pronominalt
indirekte objekts prædikat
ental bestemt stedord
som omsagnsled til hensynsled 
pro_ip (pdNpro_ip) pluralis determineret pronominalt
indirekte objekts prædikat
flertal bestemt stedord
som omsagnsled til hensynsled 

 

Adjektivisk indirekte objekt med prædikat

adjektivisk indirekte objekts prædikat Omsagnsled:
(N) nominalet adjektivisk objekts prædikat: :Hensynsled + hvem/hvad?
adj_ip (siNadj_ip) singularis indetermineret adjektivisk
indirekte objektsprædikat
ental ubestemt tillægsord
som omsagnsled til hensynsled 
adj_ip (sdNadj_ip) singularis determineret adjektivisk
indirekte objektsprædikat
ental bestemt tillægsord
som omsagnsled til hensynsled 
adj_ip (piNadj_ip) pluralis indetermineret adjektivisk
indirekte objektsprædikat
flertal ubestemt tillægsord
som omsagnsled til hensynsled 
adj_ip (pdNadj_i_ip) pluralis determineret adjektivisk
indirekte objektsprædikat
flertal bestemt tillægsord
som omsagnsled til hensynsled 
 

 

Participial indirekte objekt med prædikat

participial indirekte objekts prædikat Omsagnsled:
(N) nominalet participial objekts prædikat: Hensynsled + hvem/hvad? 
par_ip (siNpar_ip) singularis indetermineret  participial
indirekte objekts prædikat
ental ubestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til hensynsled 
par_ip (sdNpar_ip) singularis determineret participial
indirekte objekts prædikat
ental bestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til hensynsled 
par_ip (piNpar_ip) pluralis indetermineret participial
indirekte objekts prædikat
flertal ubestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til hensynsled 
par_ip (pdNpar_ip) pluralis determineret participial
indirekte objekts prædikat
flertal bestemt lang tillægsmåde
som omsagnsled til hensynsled 

 

Infinitiv indirekte objekt med prædikat

infinitiv indirekte objekts prædikat Omsagnsled:
(N) nominalet infinitivobjekts prædikat: Hensynsled + hvad for noget? 
inf_ip (siNinf_ip) singularis indetermineret infinitiv
indirekte objekts prædikat
ental ubestemt navnemåde
som omsagnsled til hensynsled 
inf_ip (sdNinf_ip) singularis determineret  infinitiv
indirekte objekts prædikat
ental bestemt navnemåde
som omsagnsled til hensynsled