Pop Rock Poesi Portal

2.1c. Rock-perioden

Per Olsens videnskabelige skrifter

For så vidt at "Pop Rock Poesi" har postuleret omstående tematik gældende, omend i modificeret form, også for rockvareproduktionen efter poetiseringen og frem til arbejdets nutid, og for så vidt at dette gerne skulle fremgå af tekstanalyserne under næste punkt; ville det synes formålstjenstlig i dette punkt at undersøge virkningerne både i rockvaren og for dens producenter/konsumenter af poetiseringen.

En groft generaliserende ' fra/til-model' kunne tage sig således ud:

Rock'n'Roll
(da da)

POETISERING

Rock (sprog/bevidsthed)

Nonverbal

Verbal

Præsentative symboler

Diskursive symboler

 

Klart: at man også efter poetiseringen lægger uendelig megen vægt på de præsentative symboler; - i skabelsen af den pseudooceaniske (intrauterine eller prænatale) følelse, og i fiktionsdannelserne omkring fællesskab og de uartikulerede oprørs kanalisering (jævnfør p. XXX).

Forskere, for eksempel Elo Nielsen, har påpeget; i hvor høj grad de diskursive symboler tjener rockens visuelle og image-dannende varefremtrædelsesfunktioner: det altoverdøvende drøn, de farverige gestikula i seksuelle og næsten rituelle regi under de storslåede rockkoncerter, fetichismen og lignende.

Også her ud fra klart: at hovedvægten må fordele sig som ovenfor skematiseret; - hvorved poetiseringen ligestilles det niveau i personlighedsudviklingen, hvor individet klart behersker (og beherskes af) de verbale kommunikationsformers sprogindhold. - Således blev Rock'n'Roll barnet voksent.

En skematisk sammenstilling af de to videnskabelige metodikker, vareæstetikken og socialisationspsykologien, vil kunne angive baggrunden for den videre udvikling i rocklyrikkens tematik ud af 1960'ernes højkonjunkturer og ind i 1970'ernes krisesamfund:

FORM

Væsen:

protosymbolsk halo i accept af social depravationa

Fremtrædelse:

præsentativ symbolik

 

diskursiv symbolik

INDHOLD

Væsen:

protosymbolsk halo i protest mod social depravation

Fremtrædelse:

diskursiv symbolik

 

præsentativ symbolik

  1. Formmodellens interaktions-halo, altså dens samspilsring, dens energiløbs rundkreds, indebærer en accept af et socialt depraveringsmønster

  1. For eksempel de - efter poetiseringen følgende  - generationer af kunst-auraiske rockproducenter og deres ret kritikløse overtagelse af frihedsidealerne som kunstneren, den store outsider forfør- er/t i for eksempel punk, heavy-metal, rap-musik (især gangster-rap) og death-metal.

  1. Indholdsmodellens interaktions-halo indebærer en protest mod et socialt depraveringsmønster

  1. For eksempel de efter poetiseringen følgende  - generationer af kunst-auraiske rockproducenter og deres ret kritikløse overtagelse af idealerne om realisering gennem social kamp i for eksempel punk, protestmusik, velgørenheds-shows og i rock-musikken for (og af) de unge på 40-50 år, også for eksempel den senere Bob Dylan.

Af samspillet mellem form og indhold fremgår det, at:

  1. Formudviklingen af de opløsende symboler, gennem accepten af det socialt depraverede (blandt andet stof-kultur, arbejdsløshed, oliekrise) skabte den diskursive fremtrædelse af socialt organiserede "ungdomsghettoer".

  1. For eksempel danske Christiania, hvis væsensindhold, under ghettosammenholdets fremtrædelse som samværsalternativ, under den fælles afstandstagen fra "de voksnes" "borgerlige" normer, danner dén uforløste videreudvikling af det grandiose selv, som, i følge Kohut, resulterer i netop tomheds- og afmagtsoplevelsen, den oplevelse som angiver mangen en ghettodannelses fremtrædelsesform.

  1. Indholdsudviklingen af de indordnende symboler gennem protest mod det socialt depraverede, skabte den præsentative fremtrædelse af socialt (mere eller mindre) organiserede modholdninger, til for eksempel, samfundet.

  1. Heraf de 'alternative' miljø- og lignende "politiske" spørgsmål, hvis væsensindhold, under protestgruppens fremtrædelse som samfundsalternativ, danner dén videre kompensering a af den narcissistiske karakterødelæggelse, som, i følge Kohut, fører til stadig objekthunger, - stadig søgen efter spejlobjekter.

Af denne sidste dobbeltmodel findes først kunstnerproblematiken fremgået, siden kampproblematikken og i samspillet her i mellem opstår individproblematikken og dens kærlighed. - Heraf kan ses hvorfor folk køber og forbruger Rock'n'Roll under brugsværdiens fremtrædelse som fest og kærlighed; kunst og underholdning med et bevidsthedsindhold.

Næste afsnit vil kort resumere de allerede omtalte sange, inden teksten vil gå over til at næranalysere nogle udvalgte gode eksempler på den behandlede problematik.

[TOP]


     a depravation: efter latin de pravus: helt fordærvet, heraf depravation altså: åndelig, især moralsk fordærvelse og forfald.

     a kompensering: efter latin com pensare: op veje, heraf kompensation: erstatning, modregning, bod. Psykologisk kompensering: det forhold at et undertrykt psykologisk behov senere kommer forstærket tilbage. Kompensering altså: erstatninger og substitutter som skaber stadigt større krav så længe de ikke tilfredsstilles.

[TOP]