Ganske grundig grammatik

Udsagnsord

VERBER

Eksempler

Regler

Øvelser

Definition: Udsagnsord

Fortegnelse: Udsagnsord
Udsagnsord i sætningen
Udsagnsords bøjning
 

UDSAGNSORD

Definition: Udsagnsord

Definition: Udsagnsord: Udsagnsord (verber) betegner: Handlinger, Tilstande og Holdninger, og omfatter handlingernes, tilstandenes & holdningernes personer placeret i tid.
Handlingerne, tilstandene & holdningerne vurderes også som aktive eller passive og som uafsluttede eller afsluttede, samt som virkelige eller uvirkelige.


Udsagnsord (verber) findes traditionelt i tre mådesformer: fremsættemåde (indikativ), ønskemåde (optativ) & bydemåde (imperativ). Indikativ (fremsættemåden) hvor man fortæller, fremstiller og formidler; optativ (ønskemåden) hvor man ønsker sig, forestiller sig, har teorier om og gætter på; imperativ (bydemåde) hvor man forlanger, giver ordre, anvisninger, support og lignende.

Fortegnelse: Udsagnsord

Type 1 Udsagnsord: Almene hjælpeudsagnsord (auxilliare verber): 'at være', 'at have'  'at komme'; i omskrevne spørgesætninger bruges: 'at gøre' som en art erstatningsudsagnsord og i sammensatte meningsformer bruges for eksempel 'at prøve' som en art hjælpeudsagnsord. I passiv: 'at blive' 'at få' - Regnes for lukket ordklasse, hvad angår de allerede anvendte former.

Type 2 Udsagnsord: Specielle hjælpeudsagnsord/ mådesudsagnsord (auxilliare modalverber) De syv grundliggende: 'at ville'; 'at skulle'; 'at turde'; 'at måtte; 'at burde'; 'at kunne' & uregelmæssige: 'at gide', samt gammeldags 'at monne'. Lukket ordklasse selv om 'at behøve' anvendes ofte (efter år 2000) som en art mådesudsagnsord (modal verbal).

Type 3 Udsagnsord: Tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber).
Udsagnsord i fast forbindelse med navneord type 3 stedord (pronominer): 'at vaske sig' & 'at tænke sig' også i fast forbindelse med tillægsord (adjektiver): 'at vaske sig ren'; også i fast forbindelse med biord (adverbier): 'at vaske sig godt' også i fast forbindelse med forholdsord (præpositioner): 'at tænke sig til'

 

Felt A-B-C Udsagnsord: Almene udsagnsord (verber). Udsagnsord, opdeles traditionelt i flere forskellige grupper blandt andet efter deres fælles og afvigende bøjningsformer (morfo-syntaktisk) for eksempel bøjningen af udsagnsord i tid med '-ede', '-te' eller omlyd i datid (præteritum) og førnutid (perfektum). Felt ABC Udsagnsord: Udsagnsordenes 2 * 3 personer (genus) og deres oprindeligt 2 * 3 tider  og måder (genus & modus) 

Felt I-II-III Udsagnsord: opdeles endvidere også efter arten af hvad de beskriver (pragmatisk-funktionelt) for eksempel som handle-, bevægelses- eller stilstands- og menings-udsagnsord.

Sammensatte udsagnsord og udsagnsled (komplekse verberverballed og adverbiale verbaler) består ud over af et eller flere udsagnsord også af andre typer ord, der indgår i fast forbindelse med udsagnsordene og danner udsagnsled. Bøjes som type ABC men i sammensatte ledformer.

Udsagnsord i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord og udsagnsled (verbum & verbal) regnes for det grundlæggende led i enhver sætning og sammen med det navneord (substantiv), der står som grundled (subjekt), danner udsagnsordene den basale betydningsenhed i sætningen, dens såkaldte neksus.

FUNKTION: 

Udsagnsord  og udsagnsled (verber & verbaler) kan stå som udsagnsled enkelt eller sammensat (verbal) (v) (V) i sætningen og vedføjer et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled og biordsled (sætningsskemaets verbaler (v) og (V) & adverbialerne (a) & (A)) endelig giver udsagnsordene altså også bevægelse og mening til navnemådeformer (verbalsubstantive infinitiver) og kan altså under nogle analytiske vinkler ses som del af sætningsskemaets navneled (nominalerne (n) & (N)) som forklaret nærmere her i Ganske grundig grammatik i Kapitlerne om Sætningsdannelse (syntaks) og Ordføjning (morfologi).

Udsagnsord (verber) forholder sig til ting og fremholder handlingens egenskaber, de defineres i nogle analytiske modeller ved 'forhold': (relation) forhold til noget andet ofte i sammensætning med forholdsord & navneord (præpositioner & substantiver ) og 'beskrivelse' (deskription) altså ydre egenskab eller fremtrædelse ofte i forbindelse med biord og tillægsord (adverbier & adjektiver).

Og udsagnsord opdeles traditionelt i gennembærende og ikke-gennembærende udsagnsord (transitiver & intransitive verber). De gennembærende udsagnsord (transitive verber) overskrider den basale betydning (neksus) mellem udsagnsled (verbum) og grundled (subjekt) ved at have et forhold (relation) til en yderligere genstand det såkaldte genstandsled (objekt), de gennembærende udsagnsord (transitive verber) tager altså genstandled (objekt); mens de ikke-gennembærende udsagnsord (intransitive verber) viser tilbage til udsagnets grundled (subjekt), og ganske ofte betegner tilstande, overgange samt bevægelser.

Udsagnsords bøjning
(verbalfleksiv)

Type 1 Udsagnsord (verbum):  Hjælpeudsagnsord (auxilliare verber) bøjes i tid (tempus), (person/tal), aktiv/passiv.

Hjælpeudsagnsordet om:

Til passiv hvor grundled (subjekt) bliver til genstandsled (objekt) bruges hjælpeudsagnsordet om: 

Type 2 Udsagnsord (verbum): Mådesudsagnsord (auxilliare modalverber). De syv grundliggende bøjes i tid (tempus), (person/tal) (modal verbal) 'at ville', 'at skulle', 'at turde', 'at måtte', 'at burde', 'at kunne' De uregelmæssige: 'at gide' (delvis gammeldags, delvis overforbrugt) 'at monne' (gammeldags (poetisk)), 'at behøve' (kommende år 2000-2020).

Type 3 Udsagnsord (verbum): Tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber). Bøjes i tid (tempus) og person/tal (person/numerus) med mulighed for kongruens rektion (pronominal verbal). Der findes hundreder af tilbagevisende udsagnsord, og selv om de mange helt faste udsagnsled udgør en lukket gruppe, så gør muligheden for at skabe nye forbindelser, som omgående forstås af andre sprogbrugere, de tilbagevisende udsagnsord til en åben, produktiv ordklasse. Man opdeler blandt andet efter formen i enkle tilbagevisende udsagnsord (refleksiv verber) ('at skynde sig') og i sammensatte tilbagevisende udsagnsled (refleksive verbaler) ('at skynde sig langsomt', 'at skynde sig lidt', 'at skynde sig med noget'). Der inddeles endvidere også traditionelt efter indhold, for eksempel i grupper som: hygiejniske ('at vaske sig'), holdninger ('at forelske sig'), ytringer ('at glæde sig') & positioner: ('at flytte sig').

Side A-B-C Udsagnsord (verber): Almene udsagnsords bøjning i tider og måder (verber). To svage og en stærk bøjning + varianter i passiv (verbum & verbal). -ede & -te bøjninger samt stærke udsagnsord bøjet med navneform, rod, nutid, datid, før nutid, før datid samt kort og lang tillægsmåde. Udsagnsordenes samlede bøjningssystem (fleksion)

Side I-II-III Udsagnsord (verber): Almene udsagnsords opdelinger: inklusiv gennembærende og ikke-gennembærende (transitive & intransitive verber), passive og aktive verber, telisk- atelisk, eruptiv og momentanverber, kopulaverber og lignende. Komplekse udsagn (verbaler) & udsagnsled (adverbiale verbaler).

 

I alt kan udsagnsordenes genfindes i følgende bøjningsformer:

Udsagnsord (verber) når de danner (v) & (V) - verbaler i sætningsskemaet:

  1. Almindeligt udsagnsled i nutid (præsens) og datid (præteritum) (finit sætningsverbal) (vfin_præs & vfin_præt)
  2. Hjælpeudsagnsord (auxiliar verbal) (vaux)
  3. Mådesudsagnsord (modal verbal) (vmod)
  1. Sammensat tid: Navnemåde (infinit verbal) (Vinfi)
  2. Sammensat tid: Kort tillægsform (perfektum) (Vperf)
  3. Sammensat måde: Lang tillægsform (participal) (Vpart)

 

Eksempler med de sammensatte udsagnsled (verbaler)

Udvidede udsagnsled i sammensat tid med styrende hjælpeudsagnsord (auxilær verbum) og styret kort tillægsform (perfektum): førnutid og førdatid (perfectum og pluskvamperfectum):

 

 

Udvidede udsagnsled med styrende udsagnsord (verbum) og styret navnemåde (infinitiv med 'at') (komplekse verbaler):

 

Udvidede mådesudsagnsled med styrende mådesudsagnsord (modalverbum) og styret navnemåde (infinitiv uden 'at') (modale verbaler):

 

Udvidede situationsbeskrivende udsagnsled med styrende udsagnsord (verbum) og styret lang tillægsform (participium) (aspektuale verbaler):

 

 

 

 HANDLING går op til sin beskriver  
videre hen til tingbeskriver
ned til ting og op til forbindelsen
ned til sig selv
 HANDLING går op til forbindelsen 
 til ting og op til tingbeskriver
og hen til sin egen beskriver
og så ned sig selv