Udsagnsord: Hjælpeudsagnsord

(verber: auxilliare verber)

Regler

Eksempler: Side 1- Side 2 - Side 3

Side a-b-c Side i-ii-iii

LEKSIKON: UDSAGNSORD Hjælpeudsagnsord

Hjælpeudsagnsord fortegnelse

Hjælpeudsagnsord i sætningen

Hjælpeudsagnsords bøjning

De mest almindelige tider

LEKSIKON: UDSAGNSORD Hjælpeudsagnsord

Type 1 Udsagnsord:  

1. Almene hjælpeudsagnsord (auxilliare verber): 'at være', 'at have' 'at gøre'  'at komme' & 'at prøve' passiv: 'at blive' 'at få' 'at være' i fremtid (futurum): 'at blive' - 'at have' i fremtid (futurum) 'at få'.

'at gøre' kan i svar og i sætningsfordoblinger erstatte andre verber, med undtagelse af modalverberne og de primære hjælpeudsagnsord (auxiliarverber) 'at være' & 'at have'.

Hjælpeudsagnsord fortegnelse

Type 1 Udsagnsord (verbum):  Hjælpeudsagnsord (auxilliare verber) bøjes i tid (tempus), person og tal (persona & numerus) og også i aktiv og passiv.

Passiv hvor grundled (subjekt) bliver til genstandsled (direkte objekt):

Type 1 Udsagnsord:

Hjælpeudsagnsord i sætningen

NETVÆRK: Udsagnsord og udsagnsled (verbum & verbal) i formen (v) regnes for dét grundlæggende led i enhver sætning, uden (v) klassificeres udsagnet som en ytring, et udråb eller lignende (se eventuelt om de såkaldte udråbsord (interjektioner) i Kapitlet om Sætningsdannelse (syntaks) under beskrivelsen af neksusbegrebet).

FUNKTION: Udsagnsord  og udsagnsled (verber & verbaler) kan stå som udsagnsled (verbal) i sætningen og vedføje et handlingsmoment til sammensatte udsagnsled (verbaler) samt bevægelse i navneordsled og sammensatte biordsled (nominaler & adverbialer). Hjælpeudsagnsordenes (auxilliare verber) bruges primært til at udtrykke sammensat tid.

 

Hjælpeudsagnsords bøjning

At være  (eksistential verbal)

At have (possesionsverbal)

At gøre (effektionsverbal)

At komme (participialverbal)

At prøve (initialverbal)

At blive (eksistential passiv)

At få (possesionsverbal passiv)

Det almene bøjningsskema for udsagnsord omfatter kun 4-6 af de i alt godt 16 former. Navnemåden (infinitiv) med foranstillet 'at'; nutidsformen (præsens) der giver udsagn om handlinger i nutiden; datidsformen (præteritum (også kaldet imperfektum)) der omhandler fortiden; samt endvidere førnutids-formen (perfektum), der handler dels om, hvad der lige er sket kort før nutiden, dels beskriver de handlinger nogen ofte gør og stadig gør og dertil førdatids-formen (pluskvamperfektum), endelig rummer bøjningsskemaet, når denne form findes både den korte tilægsmåde (perfectum) og den lange tillægsmåde (participium) af udsagnsordet. Når dansk kun bruger disse 7-7 grundformer skyldes det, at de øvrige tider let kan dannes, når sprogbrugeren har de fire til seks former på plads. Se dog om det større skema, som også inkluderer lide- og ejeformerne (passiv) andetsteds her i Kapitlet om udsagnsord (verber).

På dansk forandres udsagnsordet (verbum) ikke, når det anvendes om andre end første person ental. Ingen af de danske udsagnsord skifter altså form i forbindelse med, hvem der handler. På mange andre sprog markeres dette skift i person.

Hvor sprogbrugeren altså på for eksempel engelsk siger: I am, you are, he/she/it is; we are, you are, they are, og dermed personbøjer hjælpeudsagnsordet 'to be', siger sprogbrugeren på dansk det samme ord (altså: 'er') for alle persontallene og det gælder om alle udsagnsord på dansk, derfor bruges almindeligvis kun formen 'jeg', når udsagnsord bøjes, og der kunne lige så vel bruges 'man' for eksempel, mens mange moderne (efter år 2000) grammatikere vælger at bøje helt uden foransat personligt stedord (personligt pronomen).

At være

Hjælpeudsagnsordet om det som er, det der består (eksistential verbal); 'at være' bruges til at danne de sammensatte tider førnutid (perfektum) og før datid (pluskvamperfektum) med. For eksempel: 

 

navnemåde (infinitiv) at være at være forelsket og at være elsket
nutid (præsens) er hun er glad, når du er glad
datid (præteritum) var jeg var ung, du var ung, og vi var lykkelige også dengang
førnutid (perfektum) har været jeg har været forelsket før og er det stadigvæk
førdatid (pluskvamperfektum havde været  vi havde været forelsket, siden vi var skolebørn
kort tillægsform været bruges mest i sammensat tid
lang tillægsform værende den nuværende virkelighed. Det værende contra det blivende

Ordet 'er' bruges også som det mest almindelige blandt flere udsagnsord til at danne såkaldte omsagnsmæssige (prædikative) lighedsudsagn (copula) så som: 'Vinderhesten er vinderen' eller 'han er god' og lignende (mere herom på de følgende sider).

At have

Hjælpeudsagnsordet om det nogen har, det nogen ejer (possesionsverbal): 'at have' bruges til at danne de sammensatte tider førnutid (perfektum) og før datid (pluskvamperfektum) med. For eksempel:
navnemåde (infinitiv) at have at have nok og at få mere
nutid (præsens) har jeg har nok og jeg har det godt
datid (præteritum) havde jeg havde tid og jeg havde dig, så jeg havde alt
førnutid (perfektum) har haft jeg har haft lyst til at hjælpe også fjendens nødlidende. Jeg har haft lyst til at jogge i længere tid
førdatid (pluskvamperfektum) havde haft jeg havde haft mod på at lære grammatik længe, inden jeg nu har haft tid til det studie
kort tillægsform haft bruges mest i sammensat tid
lang tillægsform havende bruges mest i sammensatte tillægsord: 'velhavende' & navneord: 'tilgodehavende'

At gøre

Hjælpeudsagnsordet om det nogen gør, det nogen foretager sig (effektionsverbal): 'at gøre' kan bruges til at erstatte alle andre almindelige udsagnsord med i den omvendte spørgesætning, det kunne måske derfor kaldes et indirekte hjælpeudsagnsord, der bestemt kan fastholde alle almindelige udsagnsord som bekendte i en omvendt spørgesætning. I skoleeksemplet her omskrives 'at skrive' og 'at læse' med 'at gøre':

De andre hjælpeudsagnsord (auxiliarverber) og mådesudsagnsord (modalverber) kan kun omskrives med sig selv, men alle andre typer udsagnsord kan erstattes med 'at gøre' i en omvendt spørgesætning.

navnemåde (infinitiv) at gøre at gøre godt, det at gøre tingene færdige
nutid (præsens) gør jeg gør det så godt jeg kan, jeg gør dig klog
datid (præteritum) gjorde jeg gjorde alt hvad jeg kunne, jeg gjorde ikke nogen noget ondt
førnutid (perfektum) har/er gjort jeg har gjort rent i mange år og der er gjort rent igen i dag
førdatid (pluskvamperfektum) havde/var gjort jeg havde gjort rent i mange år og der var gjort rent igen i går
kort tillægsform gjort Det er gjort. Arbejdet blev færdiggjort
lang tillægsform gørende bruges mest i sammensatte tillægsord: 'afgørende', 'godgørende'

At komme

Hjælpeudsagnsordet om det der sker, det der foregår (participialverbal): 'at komme' bruges til at danne de sammensatte tider nutids deltagemåde (præsens participium) og datids deltagemåde (præteritum participium også kaldet perfectum participium) med, når udsagnsordet handler om en aktivitet:
navnemåde (infinitiv) at komme jeg glæder mig til at komme hjem.
nutid (præsens) kommer jeg kommer hjem om halvandet år
datid (præteritum) kom du kom på besøg i min celle
førnutid (perfektum) er/har kommet jeg er kommet fra landet til byen
førdatid (pluskvamperfektum) var/havde kommet hvis han var kommet senere havde vi kommet for sent
kort tillægsform kommet brevet er kommet: moderen er nedkommet
lang tillægsform kommende bruges på mange måder: 'den kommende' 'vedkommende'

At prøve

Hjælpeudsagnsordet om det nogen forsøger, det nogen begynder på (initialverbal): 'at prøve' bruges til at danne sammensatte udsagn med alle andre almindelige udsagnsords navnemåde (initial infinitiv). 

Ikke kun 'at prøve' men også en lang række andre udsagnsord (verber) og udsagnsordsled (verbaler) med udpegning, anstrengelse og udvælgelse som grundbetydning kan erstatte 'at prøve' (for eksempel: 'at håbe' 'at forvente' 'at regne med', 'at tænke på', 'at agte' og lignende) og alle denne type udsagn anvender også 'at gøre' i den omvendte spørgesætning, men vil i alle tilfælde også kunne præciseres med at tilføje 'prøver' til at 'at gøre':

navnemåde (infinitiv) at prøve jeg glæder mig til at prøve den nye computer
nutid (præsens) prøver jeg prøver den om et lille øjeblik
datid (præteritum) prøvede du prøvede og det lykkedes, tillykke
førnutid (perfektum) er/har prøvet jeg har prøvet før uden held
førdatid (pluskvamperfektum) var/havde prøvet jeg havde prøvet før ja det var prøvet ofte
kort tillægsform prøvet den løsning er (blevet) prøvet førhen med held
lang tillægsform prøvende (han kom altså prøvende frem med en løsning)

At blive

Hjælpeudsagnsordet om det der sker, det nogen udsættes for (eksistential passiv): 'at blive' bruges til at danne passive former for førnutid (perfectum), førdatid (pluskvamperfektum) nutids deltagemåde (præsens participium) og datids deltagemåde (præteritum participium)
navnemåde (infinitiv) at blive hun glæder sig til at blive gammel
nutid (præsens) bliver jeg bliver boende i Ugabuggaland
datid (præteritum) blev du blev overrasket - der blev scoret mål
førnutid (perfektum) er blevet jeg er blevet kaldt humorist
førdatid (pluskvamperfektum) var blevet hun var blevet mere rund og glad over årene
kort tillægsform blevet bruges mest i sammensat tid
lang tillægsform blivende bruges sjældent i sammensatte tillægsord: 'vedblivende'

 

At få

Hjælpeudsagnsordet om det der kommer, hvad nogen modtager (possesionsverbal passiv): 'at få', bruges til at danne passive former for førnutid (perfectum), førdatid (pluskvamperfektum) nutids deltagemåde (præsens participium), førnutid deltagemåde (perfectum participium) og datids deltagemåde (præteritum participium)

navnemåde (infinitiv) at få godt at få fred nu, at få fred betyder meget, at få løn også lidt
nutid (præsens) får du får lønforhøjelse, hun får de rigtige impulser, hun får det senere, som hun vil have det.
datid (præteritum) fik han fik en ekstra portion mad, Gunnar fik godt med blod på klingen
førnutid (perfektum) har fået de har fået lever igen på plejehjemmet - vi har fået lønforhøjelse
førdatid (pluskvamperfektum) havde fået de gamle får havde fået bedre forhold og havde også fået mere plads
kort tillægsform fået bruges mest i sammensat tid
lang tillægsform (fående) bruges ikke år 2000ff

 

De mest almindelige tider

Her et skema der anvender de mest almindelige tider, se om resten andetsteds her i Ganske grundig grammatik:

Nejla havde boet 17 år i Pakistan, da hun flyttede til Danmark FORTIDEN
 

førdatid

 

datid

 
Hun

har boet

3 år i Danmark. Nu

bor

hun i Hyttespjældet. NUTIDEN
  førnutid  

nutid

 
Hun

skal bo

der i 6 måneder, så

flytter

hun til Uggabuggaland  FREMTIDEN
 

førfremtid

  fremtid  

 

Jeg

var gået

fra danseskolen, da jeg

og hørte

sanglærken, FORTIDEN
 

førdatid

 

datid

 
den

er kommet

til vores by. Nu

ser og hører

man den tit. NUTIDEN
 

førnutid

 

nutid

 
Den

vil nok synge

meget i dette forår og

får 

måske unger igen i år!

FREMTIDEN
 

førfremtid

 

fremtid